Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego Użytkownika Serwisu internetowego.

 

Dane kontaktowe Usługodawcy:

– telefon: +48 508 078 633,

– adres e-mail: szkolenia@eofwca.pl.

 

 

 • 1. Definicje
 1. Serwis internetowy – strona internetowa działająca pod adresem https://www.szkolenia.eofwca.pl/, poprzez którą Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców Usługi;
 2. Platforma szkoleniowa – strona internetowa działająca pod adresem https://edu.eofwca.com/, za pośrednictwem której odbywa się Kurs.
 3. Usługodawca – eOFWCA.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowitem pod adresem Ostrowite 71a, 13-334 Łąkorz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000746087, NIP: 8771480723, REGON: 381123345, kapitał zakładowy 5.000 zł;
 4. Użytkownik (Usługobiorca) – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę;
 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu internetowego polegająca na zakupie Kursu oraz odbyciu Kursu;
 6. Kurs – usługa szkoleniowa realizowana za pośrednictwem Platformy szkoleniowej i środków komunikacji elektronicznej dostępna w formie e-learning, live-training i video-training wraz z materiałami szkoleniowymi,;
 7. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą, której przedmiotem jest realizacja Kursu.

 

 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego i Platformy szkoleniowej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Serwisu internetowego oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Korzystanie z Serwisu internetowego i Platformy szkoleniowej, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 5. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
 6. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Kursu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych w trakcie Kursu,
 7. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na stronach Serwisu internetowego i Platformy szkoleniowej treści (w tym artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów).
 8. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę:
 9. a) posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (rekomendowane: Chrom/Mozilla) oraz poczty elektronicznej,
 10. b) ponoszenie przez Usługobiorcę opłat związanych z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

 

 • 3. Umowa
 1. Usługodawca umożliwia następujące tryby zawierania Umów:
  a) z zachowaniem formy pisemnej bez równoczesnej obecności Stron poprzez przesłanie Umowy za pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres e-mail Usługobiorcy,
  b) bez zachowania formy pisemnej poprzez wymianę korespondencji e-mail, z której treści jednoznacznie wynika przedmiot Umowy, warunki realizacji Umowy, cena Kursu oraz sposób płatności, jeżeli Strony wyraźnie zaakceptowały uzgodnione warunki i Usługodawca potwierdził przystąpienie do realizacji Umowy,
  c) za pośrednictwem Serwisu internetowego z wykorzystaniem formularza zamówienia.
 2. z zachowaniem formy pisemnej bez równoczesnej obecności Stron poprzez przesłanie Umowy za pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres e-mail Usługobiorcy,
 3. bez zachowania formy pisemnej poprzez wymianę korespondencji e-mail, z której treści jednoznacznie wynika przedmiot Umowy, warunki realizacji Umowy, cena Kursu oraz sposób płatności, jeżeli Strony wyraźnie zaakceptowały uzgodnione warunki i Usługodawca potwierdził przystąpienie do realizacji Umowy,
 4. za pośrednictwem Serwisu internetowego z wykorzystaniem formularza zamówienia.
 5. Usługodawca zachowuje prawo do ograniczenia możliwości zawierania Umów, w szczególności ze względu na liczbę uczestników, formę lub rodzaj Kursu mającego stanowić przedmiot Umowy.
 6. Umowa obejmująca wykupienie Kursu na dany rok kalendarzowy nie może być zawarta później niż na 5 dni roboczych przed końcem danego roku kalendarzowego.
 7. W przypadku zawarcia Umowy, której postanowienia są odmienne od niniejszego Regulaminu, postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Datą zawarcia Umowy jest data oznaczona na Umowie, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, dzień, w którym Usługodawca potwierdził przystąpienie do realizacji Usługi. Dla Umów zawieranych w trybie określonym w ust. 1 lit. c, za moment zawarcia umowy uznaje się dzień, w którym Użytkownik dokonał pełnej płatności za Usługę zgodnie z dostępnymi w Serwisie internetowym metodami płatności.
 9. Realizacja Usługi następuje zgodnie z terminem określonym w Umowie lub zgodnie z opisem Usługi zawartym w Serwisie internetowym.
 10. W przypadku gdy realizacja Umowy uzależniona jest od dokonania przez Usługobiorcę przedpłaty, Usługodawca wstrzymuje realizację Kursu do momentu otrzymania płatności. Za dzień otrzymania płatności przyjmuje się dzień, w którym płatność została zaksięgowana na rachunku bankowym Usługodawcy.
 11. W celu zamówienia Usługi za pośrednictwem Serwisu internetowego, Użytkownik wybiera dostępny Kurs oraz wypełnia formularz zamówienia. Po wypełnieniu formularza zamówienia Użytkownik potwierdza wolę związania się Umową za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę” oraz dokonuje płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych, do którego następuje automatyczne przekierowanie z Serwisu internetowego. Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia oraz określającą jego istotne warunki.

 

 • 4. Ogólne warunki Kursów
 1. W Kursie może wziąć udział osoba trzecia wskazana przez Użytkownika (dalej Uczestnik).
 2. Kursy odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym w Serwisie internetowym lub uzgodnionym z Użytkownikiem.
 3. Użytkownik otrzymuje informacje umożliwiające dostęp do Kursu za pomocą wiadomości przesłanej przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas składania zamówienia lub w Umowie.
 4. Brak udziału Użytkownika lub Uczestnika w Kursie (jego części) z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub Uczestnika, nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu na rzecz Użytkownika płatności za Kurs lub jego część, w której Użytkownik lub Uczestnik nie brał udziału.
 5. Usługodawca z uzasadnionej przyczyny zachowuje prawo do odwołania lub zmiany terminu Kursu, ale nie później niż na 30 dni przed pierwotnym terminem Kursu.
 6. Usługodawca zachowuje prawo do odwołania lub zmiany terminu Kursu z przyczyny losowej dotyczącej prowadzącego Kurs (choroba, wypadek, inne zdarzenie losowe), ale nie później niż na 24 godziny przed pierwotnym terminem Kursu.
 7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5 i 6 nowy termin Kursu przypadać będzie nie później niż w okresie 7 dni od pierwotnej daty Kursu.
 8. W przypadku gdy zrealizowanie Kursu lub jego części nie jest możliwe z przyczyn zależnych od Usługodawcy np. w sytuacjach określonych w ust. 5 i 6, a nie wyznaczono nowego terminu Kursu, Użytkownik uprawniony jest wyłącznie do otrzymania zwrotu ceny niezrealizowanego Kursu lub jego części bez prawa do kierowania wobec Usługodawcy roszczeń przewyższających tą cenę.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Kursie Użytkownika lub Uczestnika, którego zachowanie w trakcie Kursu narusza przepisy prawa, dobre obyczaje lub utrudnia jego prowadzenie. Wykluczenie Użytkownika lub Uczestnika z Kursu ze względu na okoliczności wymienione w zdaniu poprzednim nie pociąga za sobą konieczności zwrotu przez Usługodawcę płatności otrzymanych od Użytkownika za część Kursu, z której Użytkownik lub Uczestnik został wykluczony.

 

 • 5. Certyfikacja
 1. Wydanie przez Usługodawcę Certyfikatu uwarunkowane jest pomyślnym ukończeniem przez Użytkownika lub Uczestnika Kursu.
 2. Certyfikat wystawiany jest przez Usługodawcę najpóźniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Użytkownik lub Uczestnik ukończył Kurs lub w innym terminie ustalonym pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem drogą mejlową.
 3. Certyfikat opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym Usługodawcy dostarczany jest Użytkownikowi lub Uczestnikowi w formie elektronicznej w postaci pliku PDF na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia chyba, że ustalono odrębny tryb doręczenia Certyfikatu.
 4. Certyfikat wystawiany przez Usługodawcę spełnia wymagania nakładane właściwymi przepisami prawa oraz jest akceptowany przez firmy z branży ubezpieczeń oraz Komisję Nadzoru Finansowego.

 

 • 6. Ceny i warunki płatności
 1. Ceny Usług stosowane przez Usługodawcę są wyrażane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto, chyba że co innego wynika z dokumentu sprzedaży, opisu Usługi w Serwisie internetowym lub Umowy.
 2. Usługodawca dokumentuje sprzedaż Usługi fakturą VAT. Użytkownik akceptuje otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną bez podpisu Usługodawcy.
 3. Zapłata za zakupioną Usługę następuje na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na fakturze lub za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych dostępnego w Serwisie internetowym.
 4. Jeśli Strony postanowiły, że zapłata nastąpi w odroczonym terminie płatności, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty w terminie i na warunkach wskazanych na wystawionej przez Usługodawcę fakturze, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Usługodawca jest uprawniony do żądania od Użytkownika będącego przedsiębiorcą zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz do obciążenia Usługobiorcy zryczałtowaną opłatą w wysokości 40 euro tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 403).

 

 • 7. Płatności online
 1. Usługodawca umożliwia dokonywanie płatności w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Blue Media obsługiwanego przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie (81-717), ul. Haffnera 6, KRS: 0000320590.
 2. Użytkownik przeprowadza transakcję na zasadach określonych regulaminem operatora systemu płatności elektronicznych. W ramach systemu płatności elektronicznych Użytkownik może skorzystać z następujących sposobów płatności:
 3. karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
 4. płatności online,
 5.  
 6. Za moment dokonania płatności uznaje się jej pozytywną autoryzację przez dostawcę systemu płatności elektronicznych.
 7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

 

 • 8. Odpowiedzialność
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań w Serwisie internetowym.
 2. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie internetowym.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu internetowego oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 4. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu internetowego ponosi Użytkownik. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu internetowego.
 5. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona do wysokości płatności uiszczonej przez Użytkownika za Usługę, chyba że co innego wynika z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

 

 • 9. Odstąpienie od umowy
 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a Użytkownik jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3). Płatności dokonane przez Użytkownika zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej Użytkownik dokonał zapłaty, chyba, że Użytkownik wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku gdy rozpoczęcie świadczenia z Umowy odbywa się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, Użytkownik w przypadku odstąpienia od Umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. W przypadku zrealizowania w pełni Usługi przez Usługodawcę na wyraźne żądanie Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, prawo do odstąpienia od Umowy wygasa.

 

 • 10. Postępowanie reklamacyjne
 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usługi, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres: szkolenia@eofwca.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

 • 11. Własność intelektualna

Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 

 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi w Serwisie internetowym na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu internetowego lub wybranych funkcjonalności Serwisu internetowego w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcę związanych z działaniem Serwisu internetowego.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu w terminie 2 miesięcy od momentu jego zaistnienia, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 października 2021 r.

 

Translate »